Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Blv No:26
0850 308 01 01
Ziyaret Edin :

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu metin sizleri Bellapais el ayak bakımı ve güzellik salonu ve personeli tarafından sunulan hizmetin ifası kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin alınma, işlenme, üçüncü taraflarla paylaşımına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İşletmemiz personeli ile paylaştığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alınmaktadır.
Bellapais el ayak bakımı ve güzellik salonu olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek, güncelleyebilecek ve ilgili mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ Türleri
Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz),
İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair vasıtalar aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edileniletişim verileriniz),
Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
Sağlık Bilgileriniz ( Estetik ve kozmetik amaçlı yapılan güzellik operasyonu amaçlı faaliyetler kapsamında tarafımızla paylaşmış olduğunuz ve beyan etmiş olduğunuz kişisel sağlık verileriniz (tanı ve operasyon geçmişinize ait veriler, kullandığınız ilaç bilgileri, boy kilo endeksi, hizmetlerin ve operasyonların yürütülmesine ilişkin risklerin ifade edildiği onam formunda beyan ettiğiniz her türlü sağlık problemlerinize ilişkin kişisel verileriniz),
Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, anketler, form bilgileri.

Operasyon öncesi ve sonrası uygulamanın yapıldığı yüz veya vücut bölgesine ait fotoğraflarınız, işlem uygulaması esnasında görüntü kayıtları,
Diğer bilgiler (Meslek bilgisi, evlilik yıldönümü, doğum günü v.s bilgiler)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer işleme şartlarına bağlı olarak işlenmektedir. Bellapais el ayak bakımı ve güzellik salonu ’nin verdiği hizmetler kapsamında, kişisel verileriniz;
Sunmakta olduğumuz hizmetlere dair işlemlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve hizmetin ifası kapsamında sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi (Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşterilerimiz açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,)
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
Randevu almanız halinde, tarafınıza ulaşılabilmesi
İlgili mevzuat gereğince talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel verileriniz tarafımızca, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, görüntü ve çağrı merkezi ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.
Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi Açık rızanızın bulunması veya Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İSG Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Tüketici Kanunu vs.)
Tarafınız ile akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
Hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;
Bellapais el ayak bakımı ve güzellik salonu tarafından özel nitelikli verileriniz açık rızanızın bulunması işleme şartına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, kanunda açık rıza aranmaksızın özel nitelikli veri işleme şartları olarak belirlenen
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, size ait tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, aldığınız sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun şekilde işlenir.
Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak, kanuni zorunluluk hali dışında 3. Kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN:
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
https://bellapais.com.tr/ İnternet sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Cemalpaşa mah.gazipaşa BLV. 63009 SK. As apt. No:1/2 Seyhan/Adana” adresine göndermeniz gerekmektedir.
Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
Tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.
Ek : Başvuru Formu

Yukarı Çık