Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Blv No:26
0850 308 01 01
Ziyaret Edin :

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, İMHA VE ANONİMLEŞTİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ
BELLAPAİS EL AYAK BAKIMI VE GÜZELLİK SALONU TİC. LTD.ŞTİ. olarak (bundan sonra BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.
İşbu Kişisel Verileri Saklama İmha ve Anonimleştirme Politikası (“Politika”), kişisel verilerin BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Politika’da, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.
Yönetmelik uyarınca BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak
uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri işleme envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.
Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:
a) Kanunun 4. maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.
b) BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.
c) BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken Kanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında İşbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.
2. KAPSAM
Bu Politika, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ’nun tüm süreçlerinde uygulanır.
3. TANIMLAR
KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
YÖNETMELİK : Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim
Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
KURUL : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KAYIT ORTAMI : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.
KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir. Bu bağlamda kişinin adı, soyadı, görüntü, fiziksel özellikleri..vb. kişisel veridir.
Bu verilerden bazıları nitelik itibarıyla daha özel bilgiler içerdiğinden hassas veri olarak tanımlanmıştır. Kanun, bu verilerin korunmasını daha sıkı şekil şartlarına bağlamıştır. Bu bağlamda sağlık bilgileri, eğitim bilgiler, genetik veriler.. vb. özel nitelikli kişisel verilerdir.
İŞLEME ENVANTERİ : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanterdir.
İMHA : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
PERİYODİK İMHA : Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.
SİCİL : Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir.
VERİ-KAYIT SİSTEMİ : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
VERİ SORUMLUSU : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
ALICI GRUBU : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.
İLGİLİ KULLANICI : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar işbu Politika içinde geçerlidir.
4. REFERANSLAR
• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
• Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
• Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
5.1. İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.
Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: Bu ilke uyarınca BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU’nun veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.
Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma: BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma: BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme:
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.
5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun’da sayılan istisnalar dışında BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir.
5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir.
• İnsan kaynakları operasyonları,
• Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
• Çalışan sözleşme süreci yönetimi,
• Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,
• Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
• Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
• Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
• Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
• Şirket içi eğitim ve uyum programlarının planlanması ve icrası,
• Şirket içi operasyonlar,
• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
• Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
• Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası.
Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ’nın gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ,sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.
5.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
5.5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ile ilgili özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,
• Kamu sağlığının korunması,
• Koruyucu hekimlik,
• Tıbbî teşhis,
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.
5.6. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.
5.7. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a. Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını bir dilekçe ile BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU iletişim adreslerine şahsen veya posta / kargo vasıtasıyla ileterek kullanabilirler.
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.
5.8. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
5.9. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve iş bu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz;
6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir.
6.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ
Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için üçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla yapılacaktır.
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirecektir. BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti etmektedir. Bu garanti, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır.
Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de yapılan silmeden etkileniyorsa ve erişilemeyecek ve/veya kullanılamayacak hale geliyorsa BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, KVKK Çalışma Grubu’nun karar alarak uygulayabileceği aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarak değerlendirilecektir:
a) Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde arşivlenmesi
b) Kişisel verilerin her türlü erişime kapalı olması
c) Kişisel verilere yalnızca gerekli durumlarda yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması
d) Belirtilen silme sayma yöntemleri, Yönetmelik’e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Veri Sorumlusu’nun sorumluluğundadır.
6.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ
Yok etme işlemi, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür.
Bu işlemler sırasında BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU çalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.
6.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Anonim hale getirme işlemi, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ’nun kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU içerisinde veri sahibi iş biriminin görevidir. Veri sahibi iş birimi, verilerin yok edilmesi için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ’nun farklı departmanlarından destek alabilir.
Verilerin anonimleştirilmesi sırasında BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU l, tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler kullanabilir. Uygulanacak yöntemin doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda KVKK Çalışma Grubu’na danışılmalıdır.
7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ
Kişisel verilerin imhası için BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri İşbu
Politika’da tanımlar. Veri sahibi iş birimi, İşbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür.
Kişisel verilerin imhası sırasında BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU çalışanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek imhayı gerçekleştirir:
1.Üzerine Yazma
Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.
2.Manyetize Etme
Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.
3.Fiziksel Yok Etme
Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle
fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.
4.Bulut İmhası
Bulut sistemler üzerinde tutulan kişisel verilerin imha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya
yapılmasının ardından kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının imha edilmesi işlemidir.
5.Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin İmhası
Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan kişisel verileri barındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken imha işlemidir. Bu tip imhaların, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.
8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
8.1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri
Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir.
BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
8.2. Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci
Veri sahiplerinin BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.
9. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
1. İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacak şekilde BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU tarafından İşbu Politika’da değişiklik yapılabilir.
2. BELLAPAİS GÜZELLİK SALONU, Politika üzerinde yaptığı değişiklikleri sözlü olarak bildirecek ve kurum bünyesinde bulunan kitapçıklarda incelemeye açık tutacaktır.

Yukarı Çık